Menu Luk

Vedtægter for Vallensbæk Tennis og Padel Klub

§1 Navn

Vallensbæk Tennis og Padel Klub ( VTPK ).

§2 Hjemsted

Vallensbæk.

§3 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for tennis og padel sporten, samt give mulighed for at dyrke disse sportsgrene på alle niveauer.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for Klubbens formål, kan blive medlem. Man er medlem af Klubben, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af Klubben forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod Klubben. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling ved annoncering på Klubbens hjemmeside og ved opslag i tennishallen.. Generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.4 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem over 18 år.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden. 

1  Valg af dirigent og stemmetællere

2  Bestyrelsens beretning

3  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4  Fastsættelse af kontingent

5  Indkomne forslag

6  Forslag til handlingsplan og budget

7  Valg af bestyrelse og suppleant

8  Valg af revisorer og evt. revisorsuppleant

9  Eventtuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Klubben mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af max. 6 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, bortset fra formand og kasserer, som vælges direkte.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. I ulige år vælges formanden og i lige år vælges kassereren. 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12). 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på Klubbens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. 

9.2 Der påhviler ikke Klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Klubben.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af Klubben

11.1 Klubben kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives Klubbens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på klubbens generalforsamling den  03/06 2021.